Cíle projektu

Hlavním cílem projektu, v němž je jako partner a zároveň odborný garant zapojena Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, je podpora rozvoje výuky anglického jazyka prostřednictvím interaktivních materiálů v prvních, druhých a třetích třídách základních škol a eliminovat tak nedostatky ve struktuře výukových materiálů. Toho bude dosaženo díky realizaci několika aktivit – bude se jednat především o tvorbu jednotné komunikační a vzdělávací úrovně se zaměřením na podporu elektronizace vzdělávání, tvorbu nových elektronických i analogových výukových materiálů, výměny zkušeností mezi školami, zavedení systému jednotné evaluace přínosu vzdělávacího procesu.

Školy, které se podílejí na přímé realizaci projektu jsou motivovány především snahou o zefektivnění a zkvalitnění podmínek pro rozvoj vzdělávací soustavy, což usnadní rovněž práci se žáky, pro něž budou konečné výstupy projektu primárně určeny. V návaznosti na potřeby zapojení ostatních škol do celého procesu bude jistou motivací možnost využití nově vytvořených výukových materiálů, které budou moci bez ostychu převzít, nebo je modifikovat a následně aplikovat do výuky, což je velmi žádaným prvkem, nehledě na skutečnost, že tento proces zcela zjednoduší a sjednotí vytvořený systém komunikace, sdílení podkladů a e-learningové výuky, kde budou pod uživatelským jménem dostupné veškeré dokumenty.

Harmonogram projektu:
Sběr a analýza vstupních materiálů – 10/2010-11/2011
Vytvoření a provoz komunitního portálu – 12/2010-8/2013
Vytvoření doplňkových výukových pomůcek – 5/2011-6/2012
Vytvoření multimediálního materiálu – 3/2011-8/2012
Realizace seminářů na školách – 9/2012-4/2013
Nastavení systému evaluace – 1/2013-8/2013

Název projektu: Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.-3. třídách ZŠ
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0137
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 14
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP – oblast podpory 1.1
Typ projektu: IP – ostatní
Kód prioritního tématu: 72
Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.